Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : Chính sách vận chuyển - EcoShop